เงินกู้ในระบบ/หนี้ในระบบ

     เป็น การกู้ยืมเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการทำสัญญากู้ยืมไว้เพื่อเป็นหลักฐานการกู้ มีจำนวนหนี้และอัตราดอกเบี้ยที่ชัดเจน โดยลูกหนี้จะได้รับเงินตามที่ระบุในสัญญา และเจ้าหนี้ก็เรียกเก็บดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด โดยกรณีที่เจ้าหนี้เจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา จะมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งจะแตกต่างไปจาก เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย เป็นต้นและเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (NON bank) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคาร แห่งประเทศไทย เช่น บริษัทอิออน บริษัท จีอี แคปปิตอล เป็นต้น สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม ได้ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งจะมากกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ

     โดยในกรณีของสถาบันการเงิน จะมี พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523, แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2524) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)  เป็นกฎหมายหลักในการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และเพื่อเป็นการยกเว้นการบังคับใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 654 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็น ผู้ประกาศอัตราดอกเบี้ยตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย

     และในกรณีของเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (NON bank) ซึ่งได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่มีลักษณะกิจการคล้ายธนาคาร จากกระทรวงการคลัง เพราะถือ เป็นกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน จึงต้องมีการกำกับดูแล (ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 28 ราย) จะมีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เป็นเสมือนกฎหมายหลัก ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยรวมกับค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมของสินเชื่อส่วนบุคคล จะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 28 ต่อปี โดยแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ที่เหลืออีกร้อยละ 13 คือค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

ที่มา http://www.pamook.com/


องค์กรที่ให้บริการด้านการเงินที่ถูกต้องตามกฏหมาย / เงินกู้ในระบบ

ธนาคาร ทหารไทย

ธนาคาร ทหารไทย

ธนาคาร ยูโอบี

ธนาคาร ยูโอบี

ธนาคาร ธนชาต

ธนาคาร ธนชาต

ธนาคาร ธกส

ธนาคาร ธกส

ธนาคาร ซิตี้แบงก์

ธนาคาร ซิตี้แบงก์

ธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด

สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคาร ไทยเครดิต

ธนาคาร ไทยเครดิต

ธนาคาร ทิสโก้

ธนาคาร ทิสโก้

kiatnakin

เกียรตินาคิน

บัตรกรุงไทย KTC

บัตรกรุงไทย KTC

เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด

เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด

อิออน

อิออน

อีซี่ บาย

อีซี่ บาย

ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ

เทสโก้ คาร์ด

เทสโก้ คาร์ด

BACK