เงินกู้นอกระบบ/หนี้นอกระบบ

     เงินกู้นอกระบบ เป็นการกู้ยืมเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย คือมีการเรียกดอกเบี้ยเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้า รวมเข้ากับเงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ ไม่ตรงกับเงินที่ลูกหนี้ได้รับ ตัวอย่างเช่น กู้ยืมเงินและลูกหนี้ได้รับเงินไป  20,000 บาท แต่มีการระบุในสัญญา 30,000 บาท และยังมีการคิดดอกเบี้ยอีกจาก30,000 บาท ซึ่งหนี้นอกระบบนี้ สามารถเห็นได้ตามโฆษณาเงินด่วนต่างๆ ไม่ว่าจะในสิ่งพิมพ์ หรือป้ายประกาศที่ติดในที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเรียกดอกเบี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ระบุให้เรียกเก็บดอกเบี้ยได้เพียงไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี เท่านั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายอื่นกำหนดไว้ การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ผู้เรียกมีความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 2475 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา http://www.pamook.com/

BACK