สินเชื่ออเนกประสงค์กสิกรไทย (K-Home Loan for Multi Purpose)

040359

เครดิตดี ผ่อนชำระตรงเวลา สามารถขอวงเงินสินเชื่อใหม่สบาย ๆ อยากใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจคุณ

จุดเด่น

 • เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารที่มีผลการผ่อนชำระดี เป็นเงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ได้อเนกประสงค์
 • ไม่มีภาระในการผ่อนชำระมาก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 15 ปี
รายละเอียด
ระยะเวลาการกู้
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 15 ปี
 • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี ( กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่ เกิน 65 ปี ( กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 คุณสมบัติของผู้กู้
 • เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีผลการผ่อนชำระดี ไม่มียอดค้างชำระ และผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 15 ปี
 • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 60 ปี ( กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ) หรือไม่เกิน 65 ปี (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว)
 • ผู้กู้ต้องจำนองที่อยู่อาศัยเป็นประกัน
 วงเงินกู้

วงเงินให้กู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 80% ของวงเงินที่ได้ผ่อนชำระไปแล้ว วงเงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท

 อัตราดอกเบี้ย

 MRR – 1.00%

หมายเหตุ
สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน  ราคา คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 02-8888888
 ระยะเวลาในการพิจารณาเครดิต

สามารถทราบผลการอนุมัติ / ปฏิเสธ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ฝ่ายสินเชื่อผู้บริโภค ได้รับเอกสารประกอบการขอกู้ครบถ้วน

 เอกสารประกอบการใช้บริการ

เอกสารประกอบการกู้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า หรือสำเนาใบแจ้งความ กรณีเลิกร้างกับคู่สมรสไม่จดทะเบียน หรือสำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส ( ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน ( อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือเอกสารแสดงการเดินบัญชี (STATEMENT) ย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ( อายุไม่เกิน 6 เดือน)/ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ/ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

เอกสารเพิ่มเติมที่ให้สาขาจัดเตรียมได้

 • สำเนาแบบสำรวจหลักทรัพย์เดิมที่ได้ประเมินราคาหรือทบทวนราคาไว้ไม่เกินหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาสัญญาเงินกู้เดิม และสำเนาสัญญาเงินกู้อื่นๆ ที่หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สำเนาสัญญาจำนอง
 • สำเนาการเดินบัญชีเงินกู้ที่อยู่อาศัยย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
 • สำเนาหนังสืออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี)
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
ใบสมัครคำขอสินเชื่อ

สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ คลิกที่นี่

BACK