สินเชื่อธนวัฏ 5Plus

productthumb_601hi5_mo

สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกันวัตถุประสงค์ในการกู้

 • เพื่อการอุปโภค บริโภค
 • เพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน
 • มีเงินได้ประจำขั้นต่ำ 15,000.- บาท
 • อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • มีเงินได้จ่ายผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย

วงเงินให้กู้

 • 5 เท่าของเงินได้ สูงสุด 1 ล้านบาท

ระยะเวลาให้กู้

 • ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุวงเงินอัตโนมัติ)

อัตราดอกเบี้ย

MRR + 9% ต่อปี (ปัจจุบัน = 16.875% ต่อปี)

กรณีผิดนัดนัดชำระหนี้คิด 25% ต่อปี

เงื่อนไขการชำระหนี้

 • ชำระเฉพาะดอกเบี้ย

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงการมีรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้
 • Statement บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ที่มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านบัญชีไม่ถึง 6 เดือน อนุโลมให้ใช้บัญชีที่ใช้สำหรับผ่านเงินเดือนกับธนาคารอื่นประกอบการพิจารณาได้
 • เอกสาร/หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) หนี้สินเชื่อบุคคลหรือหนี้บัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน กรณีขอสินเชื่อเพื่อชำระหนี้

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ไม่มีหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินกู้สูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิสัยทัศน์ใหม่
KTB Growing Together
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

BACK