สินเชื่อจิ๋วแต่แจ๋ว

Banner Product Micro Loan TH

ร้านเล็ก ร้านใหญ่ โตไว ไม่สะดุด
เอาใจเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มียอดขายไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปีจุดเด่น

  • มีสินเชื่อหลากหลายประเภท เหมาะกับทุกความต้องการ
  • เพียบพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตไปสู่เอสเอ็มอี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • สัญชาติไทย
  • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  • อายุตั้งแต่ 20 -75 ปี
   – ลูกค้าที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ อายุไม่เกิน 65 ปี
   – ลูกค้าที่เคยมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารฯ อยู่แล้ว อายุไม่เกิน 75 ปี
  • เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจ ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

เลือกรูปแบบสินเชื่อได้ตามความต้องการ
สินเชื่อระยะสั้น (เงินทุนหมุนเวียน): เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ใช้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1 ปี  3 แบบ

  • O/D (Overdraft): วงเงินโอดี หรือเงินกู้เบิกเกินบัญชี (ต้องมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารและใช้เช็คในการเบิกจ่าย) คิดดอกเบี้ยตามยอดใช้จริงทุกสิ้นเดือนแบบทบต้น
  • P/N (Promissory Notes): ตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั๋วแต่ละฉบับมีระยะเวลาการกู้ 30-180 วัน) โดยคิดดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น
  • L/I (Letter of Indemnity): หนังสือค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพันต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อผู้รับหนังสือค้ำประกัน ทั้งในและต่างประเทศ โดยคิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 2.5% ของวงเงิน

สินเชื่อระยะยาว ใช้ลงทุนในทรัพย์สินถาวร  เช่น ที่ดิน โรงงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ ใช้วงเงินสินเชื่อนานกว่า 1 ปี

  • Loan: วงเงินกู้ เลือกรับเป็นเงินก้อนหรือเป็นงวดๆ ชำระคืนสินเชื่อเป็นรายเดือนหรือเป็นงวดๆ ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี คิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น ขอกู้เพิ่มเติมได้ตามจำนวนเงินกู้ที่ได้ชำระคืนแล้ว

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ
กรณีบุคคลธรรมดา
1.) เอกสารส่วนตัวของผู้ขอเครดิต
1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
1.2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
1.3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
1.4) สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า (ถ้ามี), สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
1.5) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
1.6) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (มีอายุเกิน 90 วัน)
1.7) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคลหรือสำเนาสัญญาการเข้าเป็นหุ้นส่วน
1.8) สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
1.9) หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้สมัคร

2.) เอกสารหลักประกัน
2.1) กรณีหลักประกันเป็นที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน (รวมหน้าสารบัญโฉนด), นส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
– (กรณีซื้อที่ดิน, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) สัญญาจะซื้อจะขาย
– (กรณีนิติกรรมซับซ้อน หรือ กรณี Refinance) สัญญาจำนอง / บันทึกขึ้นเงินจำนองเดิม
– (กรณีก่อสร้าง) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง หรือแบบแปลน, สัญญาจ้างการก่อสร้าง, ใบเสนอราคา
– (กรณีประเมินถอดแบบ) แบบสำรวจหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ธนาคาร
2.2) กรณีหลักประกันเป็นสิทธิการเช่า / เครื่องจักร / เรือ
– สำเนาสัญญาสิทธิการเช่าภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน หรือทะเบียนเครื่องจักร, เรือ
2.3) กรณีหลักประกันเป็นเงินฝาก / พันธบัตรฯ / หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ / กองทุน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / สำเนาพันธบัตรฯ / หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ / กองทุน

3.) เอกสารรายการเดินบัญชี (Statement) / เอกสารการค้า / งบการเงิน
3.1) เอกสารรายการเดินบัญชี (Statement)
– ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินอื่นๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– Statement การผ่อนชำระเงินกู้สถาบันการเงินอื่น (ล่าสุด 12 เดือน) กรณีชำระผิดปกติ/ปรับโครงสร้างหนี้และสัญญาปรับฯ หรือ Refinance
3.2) เอกสารบิลการค้าและกรณี Statement ไม่สะท้อน
– บันทึกรับรองยอดขาย, ใบสรุปยอดขาย, ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และตัวอย่างเอกสารทางการค้า
– รายการทางการค้าด้านซื้อหรือด้านขาย (เฉพาะยอดใหญ่) เช่น บิลซื้อ-ขาย เป็นต้น
3.3) งบการเงินและเอกสารการเงินอื่นๆ
– งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากร (ทั้งงบดุล, งบกำไรขาดทุน พร้อมหมายเหตุประกอบงบทางการเงิน) ปีล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี (ต้องกำไรทั้งหมด)
– (กรณีไม่สามารถแสดงงบปีล่าสุดได้) เอกสารการเสียภาษี เช่นเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 30, เอกสารชำระภาษี ณ ที่จ่าย, เอกสารชำระภาษีเหมาจ่าย, เอกสาร ภงด. 90, 91, 50 ทวิ
– (กรณี Refinance หรือชำระผิดปกติ / มีการปรับโครงสร้างหนี้และสัญญาปรับโครงสร้างหนี้) Statement การผ่อนชำระเงินกู้สถาบันการเงินอื่น (ล่าสุด 12 เดือน)
– (กรณีทำงานประจำ) หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
– (ถ้ามี) เอกสารประกอบการแสดงฐานะการเงิน เช่น สำเนาสมุดเงินฝาก / กองทุน / พันธบัตรฯ หรือเอกสารอื่น
– (กรณีเป็นธุรกิจรับเหมา) สัญญาการจ้างงาน – Back Log


กรณีนิติบุคคล
1.) เอกสารส่วนตัวของผู้ขอเครดิต
1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน, ผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
1.2) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้ค้ำประกันทุกคน
1.3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้สมัคร, คู่สมรสผู้สมัคร, ผู้ค้ำประกัน, เจ้าของหลักประกัน
1.4) สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า (ถ้ามี) , สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
1.5) สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
1.6) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (มีอายุเกิน 90 วัน)
1.7) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคลหรือสำเนาสัญญาการเข้าเป็นหุ้นส่วน
1.8) สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)
1.9) หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้สมัคร
1.10) รายงานการประชุมของนิติบุคคล ที่มีมติให้นำหลักทรัพย์มาค้ำประกันในการขอสินเชื่อครั้งนี้กับธนาคาร
1.11) ในกรณีใช้หลักทรัพย์ของกรรมการค้ำประกัน กรรมการต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนาม หรือเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำ)
1.12) ในกรณีใช้หลักทรัพย์ของกรรมการค้ำประกัน กรรมการต้องเป็นผู้มีอำนาจลงนาม หรือเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30% ขึ้นไป (สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำ)


2.) เอกสารหลักประกัน
2.1) กรณีหลักประกันเป็นที่ดิน / ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
– สำเนาเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน (รวมหน้าสารบัญโฉนด), นส.3ก. หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
– (กรณีซื้อที่ดิน, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง) สัญญาจะซื้อจะขาย
– (กรณีนิติกรรมซับซ้อน หรือ กรณี Refinance) สัญญาจำนอง / บันทึกขึ้นเงินจำนองเดิม
– (กรณีก่อสร้าง) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง หรือแบบแปลน, สัญญาจ้างการก่อสร้าง, ใบเสนอราคา
– (กรณีประเมินถอดแบบ) แบบสำรวจหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ธนาคาร
2.2) กรณีหลักประกันเป็นสิทธิการเช่า / เครื่องจักร / เรือ
– สำเนาสัญญาสิทธิการเช่าภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน หรือทะเบียนเครื่องจักร, เรือ
2.3) กรณีหลักประกันเป็นเงินฝาก / พันธบัตรฯ / หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ / กองทุน
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / สำเนาพันธบัตรฯ / หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ / กองทุน

3.) เอกสารรายการเดินบัญชี (Statement) / เอกสารการค้า / งบการเงิน
3.1) เอกสารรายการเดินบัญชี (Statement)
– ใบแสดงรายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงินอื่นๆ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
– Statement การผ่อนชำระเงินกู้สถาบันการเงินอื่น (ล่าสุด 12 เดือน) กรณีชำระผิดปกติ/ปรับโครงสร้าง
หนี้และสัญญาปรับฯ หรือ Refinance
3.2) เอกสารบิลการค้าและกรณี Statement ไม่สะท้อน
– บันทึกรับรองยอดขาย, ใบสรุปยอดขาย, ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และตัวอย่างเอกสารทางการค้า
– รายการทางการค้าด้านซื้อหรือด้านขาย (เฉพาะยอดใหญ่) เช่น บิลซื้อ-ขาย เป็นต้น
3.3) งบการเงินและเอกสารการเงินอื่นๆ
– งบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (ทั้ง งบดุล, งบกำไรขาดทุน พร้อมหมายเหตุประกอบงบทางการเงิน) ปีล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี (ต้องกำไรทั้งหมด)
– (กรณีไม่สามารถแสดงงบปีล่าสุดได้) เอกสารการเสียภาษี เช่นเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 30, เอกสารชำระภาษี ณ ที่จ่าย, เอกสารชำระภาษีเหมาจ่าย, เอกสาร ภงด. 90, 91, 50 ทวิ
– (กรณี Refinance หรือชำระผิดปกติ / มีการปรับโครงสร้างหนี้และสัญญาปรับโครงสร้างหนี้) Statement การผ่อนชำระเงินกู้สถาบันการเงินอื่น (ล่าสุด 12 เดือน)
– (กรณีทำงานประจำ) หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
– (ถ้ามี) เอกสารประกอบการแสดงฐานะการเงิน เช่น สำเนาสมุดเงินฝาก / กองทุน / พันธบัตรฯ หรือเอกสารอื่น
– (กรณีเป็นธุรกิจรับเหมา) สัญญาการจ้างงาน – Back Log

 


สนใจสมัครสินเชื่อ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822

BACK